Klimaat, Provinciale Staten en het Waterschap

Op 20 maart mag u stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen van Zuid Holland.

De taken van deze twee lichamen raken steeds meer met elkaar verweven. Ook op personeel gebied, want er zijn bij de politieke partijen steeds minder mensen te vinden die voldoende technische kennis hebben van waterbeheer en hoe je de gevolgen van de klimaatverandering kunt tegengaan. Dezelfde mensen staan vaak op beide lijsten. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om de taken van de Waterschappen op te nemen in de provinciale taken.

Klimaatonderwerpen maken een groot deel uit van beide campagnes. Met stip bovenaan staat voor Waddinxveen, als dorp in de polder, de verdroging van de veenweidegronden waardoor de CO2 uitstoot enorm toeneemt en de biodiversiteit enorm afneemt. Voor een laag grondwaterpeil, zoals de meeste boeren tot op heden willen, moet continu water worden weggepompt, waardoor de veengebieden verdrogen, verzilten en grote hoeveelheden CO2-broeikasgas uitstoten. De bodem daalt, huizen verzakken en de natuur verschraalt. Een hoger grondwaterpeil is goed voor de natuur, het klimaat en het voorkomt verdere bodemdaling. Toch willen boeren dat niet graag, omdat een hogere waterstand landbouw en veeteelt moeilijker maakt. Boeren zouden echter door de provincie geholpen kunnen worden met de overgang naar andere vormen van landbouw, waarbij het grondwaterpeil niet hoeft te dalen, zoals met de toepassing van onderwaterdrainage of door het telen van “natte” gewassen. Beter voor de boer, de natuur, de weidevogels, de bijen, kortom voor iedereen!

Laten we samen blijven zorgen voor een leefbaar Zuid Holland met een Groen Hart vol leven dat duurzaam klopt voor boeren én burgers. Tip: doe de Kieswijzer of het Kieskompas en kies de juiste mensen!

Dit artikel verscheen eerder in Hart van Holland